Permanente en tijdelijke bewoning op een vakantiepark.

Afgelopen donderdag werd tijdens de raadsvergadering het voorstel aangenomen betreffende bewoning op vakantieparken. Hieronder de eerste termijn van onze fractievoorzitter Jan Velthuis over dit voorstel en waar als GemeenteBelangen voor staan.

Voorzitter,

Bij de behandeling van dit raadsvoorstel in de raadscommissie heb ik duidelijk aangegeven waar de fractie van GemeenteBelangen voor staat.

GemeenteBelangen heeft meerdere keren in de vorige raadsperiode aangegeven het niet eens te zijn met het beleid van handhaving op recreatieparken. Wij hebben destijds zelfs een initiatiefvoorstel ingediend waarbij een dubbelbestemming voor bungalowpark De Leine uitgangspunt zou moeten zijn en zeker de wijze van voorgestelde handhaving niet onze instemming heeft. Zeker handhaving door loting is in onze ogen volstrekt waanzin.

In het Collegeprogramma 2022-2026 Samen aan de slag !
Integrale aanpak omgeving De Leine waarbij recreatie en wonen een impuls moeten krijgen. Recreatieparken moeten vitaal zijn. De komende periode gaan we dit in beeld brengen. De ingezette handhaving op grond van beleidsregel handhavend optreden tegen illegale bewoning wordt stopgezet.

In feite staan er twee opdrachten in het collegeprogramma.
Ten eerste een onderzoek naar vitaliteit van de recreatieparken. Daar heeft bureau Ginder onderzoek naar gedaan en kwam tot de conclusie dat alle parken in feite hun recreatieve functie kunnen blijven behouden. In het kwadrant heeft het ene park meer impulsen nodig dan het andere om vitaal te kunnen blijven.

De eerste vraag is dan: wie gaat dit doen en welke rol heeft de gemeente?
Laten we ook vaststellen dat geen enkele park op dit moment positief is te exploiteren zonder huisvesting van arbeidsmigranten, tijdelijke huisvesting gevolgen gaswinning.
Voorzitter, daar zijn we niet op tegen, ook deze mensen hebben een veilige woonplek nodig.

Wel wil ik met nadruk namens mijn fractie zeggen dat we ons op dit dossier niet laten leiden door populistisch gedrag. Nee, integendeel, wij zijn vanaf de start van de Herindeling tegen het handhaven geweest. Niemand, maar dan ook niemand kan mijn fractie verwijten dat we niet duidelijk zijn geweest.

Nee, onduidelijkheid is ontstaan in de toenmalige gemeente Hoogezand. Voorzitter, na elkaar wijzen helpt niet. Dat het een beladen en gevoelig dossier is kan ook niemand ontkennen. Echter blijven we als fractie van GemeenteBelangen achter ons standpunt staan. Namelijk de ingezette handhaving op grond van beleidsregel handhavend optreden tegen illegale bewoning wordt stopgezet. Daar staan we nog steeds voor de volle honderd procent achter.

Over het amendement ingediend door Christen-Unie gesteund door PvdA, SP, en GroenLinks daar kunnen en wil de fractie niet mee instemmen en zullen derhalve tegenstemmen. Handhaven op peildatum 2005 en dan mogen de bewoners nog twee jaar de tijd nemen om in gezamenlijkheid te komen tot nieuwe huisvesting, twee jaar de tijd is hetzelfde als een doekje voor het bloeden. Zo zullen velen dat ook ervaren schat ik in.

Kortom, het zal niemand verbazen dat wij daar niet mee instemmen. Nu 2005 als peildatum vragen is dat bewoners juridische stappen gaan nemen, met als gevolg nog meer onduidelijkheid, boosheid, onwelvoeglijk taalgebruik en noem maar op.

Voorzitter, dat vele bewoners en ondernemers nog met veel vragen en gevoelens zitten is duidelijk. Wel vind mijn fractie het een pluspunt dat met name ondernemers en aanwonenden duidelijk hebben aangegeven dat ze er gezamenlijk uit willen komen.
Of dat lukt is een tweede maar als bestuursorgaan moet je een dergelijk initiatief niet uitsluiten.

Waarbij als fractie mee willen geven dat er gezamenlijk uit willen komen, men elkaar moet blijven respecteren. Wellicht is het in sommige gevallen beter om niet de weg te zoeken om direct te gaan procederen. Waarbij ik niet zeg dat procederen niet mag. We leven gelukkig in een democratisch land en ieder mag zijn recht halen. Mist dit op een juiste wijze gebeurt.

Voorzitter, de fractie van GemeenteBelangen heeft een aantal technische vragen gesteld. We hebben daar een schriftelijke reactie ontvangen, waarvoor dank.
Daaruit kunnen we concluderen dat de woningen Klein Scheveningen 100 en 101 blijven vallen onder het object-gebonden overgangsrecht. Dit is een duidelijke uitspraak.

Aan ons de raad de vraag welke recreatiewoningen in aanmerking komen voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning. Wederom is de fractie van GemeenteBelangen
helder en geeft het college het mandaat om eenieder die een verzoek vraagt voor een omgevingsvergunning die op een goede wijze te beoordelen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning. Daar treden wij als raadsleden niet in maar het is aan het college om daar invulling aan te geven.

Een ieder die nu tijdens de behandeling van dit stuk staat ingeschreven op een adres kan een verzoek indienen voor een omgevingsvergunning voor permanente bewoning.
Echter heeft deze omgevingsvergunning wel een aantal randvoorwaarden.
Eenmalig te verstrekken op naam. Bij verkoop verloopt de omgevingsvergunning van rechtswege. Een op naam zetting van een ander dan daar ingeschreven staan is niet mogelijk voor permanente bewoning. Deze regels moeten duidelijk worden medegedeeld aan degenen die een aanvraag doen.

Er zullen ongetwijfeld inwoners zijn die zich afvragen of het is toegestaan.
Permanente bewoning kan middels de in werking getreden Omgevingswet, het is mogelijk om aan iemand een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verstrekken om onder bepaalde voorwaarden te mogen wonen in een recreatiewoning.
Het college is bevoegd gezag in deze op basis van Artikel 4. 84 Algemene Wet Bestuursrecht.

Van een onterechte bewoning is geen sprake als een persoonsgebonden omgevingsvergunning is verleend voor tijdelijke of permanente bewoning van een recreatiewoning.

Waarom een persoonsgebonden omgevingsvergunning? We maken het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden het college een persoonsgebonden omgevingsvergunning kan afgeven voor permanente bewoning en objectgebonden vergunning. Daarbij zal dan voor eenieder die permanent in een recreatiewoning woont dezelfde basis hebben en er een duidelijke lijn in komt.

Laten we helder zijn: Bij meerdere bijeenkomsten hebben de ondernemers aangegeven dat ze geen problemen zouden hebben met permanente bewoning en dat zij er samen uit willen komen.

Dan nog even een punt uit het raadsvoorstel. Bewoners die zelf ook moeten investeren in geluidswerende maatregelen van hun woning kunnen we als fractie van GemeenteBelangen ons in vinden. Het is geen eenrichtingsverkeer, zoeken naar gezamenlijke oplossingen is een juiste, waarbij de gemeente dit moet ondersteunen.

Tot slot voorzitter, ondernemers die in onze ogen terecht hun zorgen uiten.
Zorgen over hun bestaansrecht die aan de orde zijn. Een ondernemer die aangeeft dat watersport bijna niet meer uitvoerbaar is op het Zuidlaardermeer door invloed van Natura 2000 regels etc. Wij hebben als gemeente en politiek helaas niet altijd de kant en klare oplossing waar een ieder zich in kan vinden. Wel vinden wij als fractie van GemeenteBelangen dat we met deze ondernemers het gesprek moeten blijven voeren. Samen aan de slag is ook hier van toepassing! Met wederzijdse inspanning moet je zaken bespreken en werken aan een oplossing.

Tot zover in eerste termijn.

Jan Velthuis
Fractievoorzitter GemeenteBelangen Midden-Groningen

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram