Lokale overheid

Het vertrouwen van de burgers in de overheid is er zeker niet groter op geworden. Denk aan de toeslagen
affaire en ambtenaren en ministers die een kort geheugen hebben of geen actieve herinnering. Of het
dwarsbomen van actieve Tweede Kamerleden die ingaan tegen de machtspolitiek van hun partij. Maar denk
ook aan provinciale bestuurders die verzet tegen windmolens afdoen als 60+ geratel. Dichter bij huis het
aanvragen van een (bouw) vergunning binnen de gestelde kaders en waarbij het geheel toch net nog even
anders moet (welstand). Correspondentie met de gemeente waar geen opvolging op komt. Een plan dat volgens
afspraak met de burgers opgezet zou worden, reeds uitgewerkt gepresenteerd wordt en waar de burger dan ja
tegen moet zeggen. De burger ziet en ervaart dit (vaak) als (machts)politiek, met nauwelijks oog voor hun
belangen.

Hoe zit dit in onze gemeente Midden-Groningen? Hebben onze burgers wel voldoende vertrouwen in het lokale bestuur? Nee, uit een recente scan blijkt dit niet het geval. Slechts 14% terwijl het bestuur zelf denkt 75%. Het
bestuur heeft geen idee. Nee, geen vertrouwen in een gemeentebestuur dat de lokale lasten de afgelopen
jaren meer dan drastisch heeft verhoogd (kijk eens op uw gemeentelijk aanslagbiljet van 2017 en vergelijk die met 2021) en dat onze reserves heeft gebruikt om de tekorten op de begrotingen te dekken.

Van het ambitieuze coalitieakkoord op basis van het Kompas is nagenoeg niets terechtgekomen. Niet de burger
en zijn leefomgeving stond centraal, maar projecten als een nieuw gemeentehuis, centralisatie van
dienstverlening en ga zo maar door. Veel inwoners spraken zich in raadsvergaderingen uit over de kloof die ze
voelden tussen hen, als betrokken burgers, en de lokale overheid.


De machteloosheid die de burgers hebben ervaren, hebben wij ook als oppositiepartij ervaren. Alles wordt
nagenoeg in de “kleine kamertjes’ van de coalitiepartijen afgestemd en de commissie- vergaderingen en
raadsvergaderingen zijn voor de bühne. Zogenaamd kritisch maar altijd meestemmend met dat wat het College
van Burgemeester en Wethouders voorstelt. Het kan natuurlijk ook anders. Een fractie die een wethouder heeft
maar geen enkele garantie afgeeft dat zijn of haar voorstel wordt gesteund. Écht dualisme, kom met een goed
verhaal en de raad kijkt wat zij hiervan vinden. Geen machtsblok van coalitiepartijen met geen of nauwelijks
ruimte voor de oppositie, maar juist goed luisteren naar hun voorstellen en meenemen in de overwegingen en
besluiten. In plaats van een coalitie akkoord een breed gedragen raadsovereenkomst.

Van wethouders van buiten de gemeente zijn we geen voorstander. De afgelopen periode waren 3 van de 4
wethouders niet woonachtig in onze gemeente. Wat ons betreft hoeft een wethouder geen lid te zijn van je
partij maar kan hij/zij prima functioneren binnen een College van Burgemeester en Wethouders namens je
partij. Wij zijn ervan overtuigd dat er voldoende kwalitatief goede kandidaten zijn in onze gemeente die de rol
van wethouder op zich kunnen nemen, eventueel niet partijgebonden.

Veel burgers hebben geen vertrouwen (meer) in de politiek, dat merken we dagelijks. Dat vertrouwen willen we
terugwinnen maar het spreekwoord zegt het al: “Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Toch denken
wij het vertrouwen te kunnen vergroten met het herstellen van de basishouding. Niet “wij denken wat goed
voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente Midden-Groningen is”. Een dienstbare
gemeente waar u belasting aan betaald om het werk voor u te doen.

Wij zijn voorstander van wijkwethouders, maar niet op de wijze zoals dit nu is ingevuld. Niet of nauwelijks
bereikbaar en zeker niet zichtbaar. Het gaat er niet om een klachtenloket te zijn maar om zichtbaar te zijn bij
bijvoorbeeld (sport) wedstrijden, culturele evenementen en andere activiteiten. Besturen, organisaties en
bewoners zullen dit zien als echte betrokkenheid en waardering voor hun werk en bovendien laagdrempelig.
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Midden-Groningen 2022-2026
“Er valt iets te kiezen”.

Wat vooral niet vergeten mag worden is dat wat voor de gemeente en het gemeentelijk apparaat “kleine” zaken
lijken, vaak grote zaken zijn voor burgers. Kortom, de grote afstand door de herindeling tussen burger en lokale
bestuurders moet worden geslecht. Als voorbeeld: Eén van de grootste evenementen van onze gemeente, “de
ruigste run van de Veenkoloniën”, was niet eens een blik waardig voor het college van B&W.

Communicatie lijkt zo eenvoudig. De realiteit is weerbarstiger. Natuurlijk moest de nieuwe ambtelijke
organisatie zich “zetten”, maar er zijn te veel klachten over de dienstverlening of beter gezegd de niet-dienstverlening en dan gaat het vaak om toezeggingen die niet worden nagekomen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil echt werk maken van een betere communicatie en dienstverlening,
een helder bestuurscultuur.


Het komt te vaak voor dat telefoontjes vanuit het klantcontactcentrum (KCC) niet doorverbonden kunnen
worden naar de juiste mensen. We willen dat een telefoontje van een inwoner of een ondernemer in Midden-Groningen of iemand van buitenaf beantwoord wordt. En ook een mailtje mag niet verdwijnen in een postvak,
maar hier moet opvolging op komen. De basishouding in dienstverlening dient terug te komen.

De digitale dienstverlening willen we optimaal hebben. Mensen moeten zaken goed vanuit huis kunnen regelen.
Informatie en formulieren dienen gemakkelijk gevonden te worden op de website van de gemeente.
Gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk geschreven.

Speerpunten Lokale Overheid:

 • Duaal stelsel echt invoeren. College doet voorstellen, Raad beslist.
 • Coalitieakkoord is richtinggevend en biedt ruimte voor andere oplossingen.
 • Wethouders hoeven niet partijgebonden.
 • Geen star beleid maar meebewegen met veranderende maatschappij.
 • Inspraak, initiatieven van inwoners en ondernemers
 • Telefoontjes en mailtjes beantwoorden en toezeggingen nakomen
 • Niet “wij denken wat goed voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente
  Midden-Groningen is”.  Belastingen en Heffingen

  GemeenteBelangen Midden-Groningen constateert dat er de afgelopen vier jaar veel meer geld is uitgegeven
  dan dat er binnenkomt. Forse verhogingen van gemeentelijke tarieven hebben dit niet kunnen voorkomen.
  Onze “spaarpotten” zijn nagenoeg leeg. Oftewel, we leven op te grote voet.

  De komende jaren moeten we zorgen voor een gezond huishoudboekje. Dit betekent heel simpel dat er niet
  meer geld uitgegeven kan worden dan er binnenkomt. De inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht zijn.
  Heffingen zijn kostendekkend, zonder het aanleggen van te ruime reserves. Belastingen mogen trendmatig
  (inflatiecijfer) verhoogd worden.

  Het meerjarenperspectief van de toekomstige gemeente Midden-Groningen is slecht te noemen.
  GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit om kerntaken uit te voeren met of in samenwerking met andere
  gemeenten. Dit moet een besparing kunnen opleveren.


  Speerpunten Belastingen en Heffingen:
 • Gemeentelijke belastingen alleen trendmatig op basis van inflatie verhogen.
 • Gemeentelijke heffingen alleen voor dekking van de daadwerkelijke kosten.
 • Begroting in evenwicht.
ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram