Werkgelegenheid

Economisch gaat het de goede kant op. Het landelijk werkloosheidspercentage is zeer laag. Toch blijft het aantal werkzoekenden in onze gemeente juist groot. Dit heeft vele oorzaken, van opleidingen die niet aansluiten op de arbeidsmarkt tot werk dat niet als aantrekkelijk wordt beschouwd in relatie tot ons sociaal zekerheidsstelsel. Mensen met een uitkering krijgen “bijscholing” zodat ze een kans krijgen op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren is het opdoen van arbeidsritme voldoende om aan de slag te kunnen, indien het loon niet minder is dan de uitkering plus toeslagen. Een gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten kan hier eventueel aan tegemoet komen.

De druk op de woningmarkt is dermate groot dat o.a. aannemers, installatiebedrijven etc. handen en voeten tekort komen en toch is er een grote groep jongeren die niet aan de slag komt. Bij aanbestedingen van de gemeente zal specifiek worden gekeken of een opleidingstraject hier een onderdeel van kan zijn. De “concurrentie” op de woningmarkt wordt steeds groter. Wellicht moeten we naar een vergunningenstelsel waarbij je dient aan te tonen dat je economisch gebonden bent aan deze streek.

Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar bedrijven en instellingen zich graag willen vestigen. Echter, wij zien steeds meer bewegingen waaruit blijkt dat bedrijven zich vestigen in onze nabuurgemeenten. Blijkbaar slagen we er niet in ons te manifesteren als een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven. Wij zien graag dat de gemeente de rode loper uitrolt en de ondernemer daar waar mogelijk helpt om zich in Midden-Groningen te vestigen. Wij denken dan aan grondverwerving, soepelere procedures, nazien leges, minder regels, etc.

De gemeente geeft opdrachten en koopt zoveel mogelijk in bij de lokale ondernemer. Van het gebakje tot wcpapier tot aanbestedingen. Zo wil GemeenteBelangen Midden-Groningen dat de gemeente de lokale ondernemer ondersteunt.

Van oudsher zijn Hoogezand en Sappemeer plaatsen met een sterke industriële bedrijvigheid met een aantal grote bedrijven in o.a. de procesindustrie en de scheepsbouw. Daaromheen allerlei toeleverende en ondersteunende bedrijven, die voor veel werkgelegenheid zorgen. De detailhandel is een grote werkgever en draagt bij aan het voorzieningenniveau en daarmee het woon- en leefklimaat. Dat willen we koesteren en zo mogelijk uitbreiden. 

Het Zuidlaardermeer en omliggend natuurgebied het Schildmeer, het Roegwold, natuurpark de Venen/Heemtuin en de diverse andere parken en natuurgebieden zijn prachtige toeristische trekpleisters en zorgen voor omvangrijke economische impulsen.

Industriële ondernemingen concentreren zich onder andere langs de A7 (Rengerspark en de Gouden Driehoek). Transport, logistiek, dienstverlening, ICT, alternatieve energie en Health Care zijn groeimarkten. Graag geven wij hier de eerste prioriteit aan door ons hierop te concentreren. De uitbreiding van de echte maakindustrie zullen we hoofdzakelijk vinden in de uitbreiding van de bestaande bedrijven. Met het aantrekken van toeleveringsbedrijven voor deze industrie kunnen we dat stimuleren. GemeenteBelangen Midden-Groningen maakt zich sterk voor de clustering van bedrijven. Het huidige College heeft dit (nog) niet opgepakt.

In onze gemeente hebben we o.a. in de groene sector zeer innovatieve bedrijven die we graag blijven koesteren. De gemeente ligt aan een aantal belangrijke verkeersverbindingen, zoals de A7 richting Duitsland, de N33 Eemshaven-Assen, de spoorlijn Groningen Bad-Nieuweschans/Duitsland en Veendam, het Winschoterdiep. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de mogelijkheden hiervan veel meer benadrukt kunnen worden: onze gemeente is hierdoor één van de best te bereiken gemeenten van het Noorden.

Er is een groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze gemeente heeft de ruimte en de rust waar deze bedrijven zich uitermate goed kunnen vestigen. 


Speerpunten Werkgelegenheid:

- Door werkervaringsprojecten en scholing, werkzoekenden begeleiden naar werk.
- Actieve gemeentelijke acquisitie om bedrijven binnen de gemeente te halen.
- Behoud van werkgelegenheid door samen met werkgevers de vraag te stellen “Wat kunnen wij voor
elkaar betekenen?” en hier samen antwoorden op te vinden.
- De recreatieve sector te stimuleren door beperkende regelgeving aan te passen.
- Imago van Midden-Groningen verbeteren, de gemeente denkt met je mee, samen ben je meer dan twee.
- De rode loper uitrollen zodat Midden-Groningen een aantrekkelijke gemeente is waar bedrijven en instellingen zich willen vestigen.
- Inkoop van de gemeente zo veel mogelijk bij de lokale ondernemer.

 

Sociaal

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Niet alleen de zogenaamde onderkant van de samenleving ondervindt hiervan de gevolgen, maar ook de middenklasse. Steeds meer zijn gezinnen afhankelijk van twee inkomens om het hoofd boven water te houden. Voor alleenstaanden is het eveneens geen vetpot. Tevens zijn hun mogelijkheden op de woningmarkt beperkt. Het doorgeschoten vrije marktdenken van onze samenleving heeft met name gevolgen voor de economisch zwakkeren in onze samenleving.

Op dit moment zijn er meer vacatures dan werkzoekenden, echter het opleidingsniveau is vaak niet afgestemd op de vraag. Zodoende is het raadzaam te investeren in opleidingen die mensen perspectief bieden. Om de armoedeval (je gaat er erop achteruit i.p.v. vooruit, als je aan het werk gaat) te voorkomen zal het aantrekkelijk moeten worden om bijverdiensten, trapsgewijs, vrij te laten. Deze armoedeval wordt mede veroorzaakt door het minimabeleid van de gemeente. Dit beleid mag natuurlijk geen drempel zijn naar betaald werk zoals we nu vaak zien. Zo verkrijgen mensen geen zicht op ontwikkeling en verbetering. Naast inkomen zorgt arbeid voor betrokkenheid, sociaal contact, structuur, persoonlijke ontwikkeling en vaak ook gezondheid en fitheid. Voor velen levert het een bijdrage aan geluk en een langer leven.

Wij vinden de inzet van vrijwilligers op alle terreinen van sport tot cultuur, van zorg tot welzijn, zeer belangrijk. Zonder vrijwilligers ligt de samenleving stil. Het zijn momenteel vaak familieleden en buurtbewoners die als vrijwillige mantelzorgers de (eerste) hulpvraag doen.

Zij verdienen hiervoor onze waardering, maar vooral onze ondersteuning. En wij mogen dit niet afdoen met een bosje bloemen of een waardebon van een paar euro. De fiscale mogelijkheden voor een vrijwilligersvergoeding willen we breed stimuleren en in voorkomende gevallen faciliteren. 

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat mensen, hoe dan ook, toegang blijven houden tot belangrijke voorzieningen die leiden tot sociale contacten zoals cursussen, bibliotheek en sportclubs. Zo zorgen we ervoor, dat alle mensen mee kunnen blijven doen. Er zijn hier voldoende mogelijkheden voor, zoals subsidies. Jammer genoeg wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. Dit dienen we meer te stimuleren.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een (tegen)prestatie leveren door als vrijwilliger werkervaring op te doen. Voor mensen met een beperking kan het uitvoeren van werkzaamheden in het groen onderhoud, catering, openbare werken etc. een zinvolle en adequate invulling van hun leven zijn. Van iedereen die kan werken mag je dat verwachten. Als er geen regulier werk (mogelijk) is, dan via andere vormen van arbeidsparticipatie.

Bedrijven willen graag aan de slag met stagiaires maar hebben onvoldoende capaciteit deze te begeleiden. De gemeente kan hierin een rol vervullen, het mes snijdt dan immers aan twee kanten.

Waar het kan algemene voorzieningen en maatwerk, zoals Persoons Gebonden Budgetten (PGB), inzetten indien noodzakelijk. Er is een vrije markt ontstaan die creatief inspeelt op de mogelijkheden die PGB e.d. bieden. De menselijke maat moet bepalend zijn, waarbij de behoefte aan zorg van de cliënt voorop staat en niet het belang van de zorgverlener. Wij zien hierin graag meer inzet en maatwerk.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat mensen in hun eigen leef- en woonomgeving zoveel mogelijk zorg kunnen krijgen. Een zorg- of herstelhostel in onze regio, voor een korte zorgperiode, kan hieraan bijdragen. 

Speerpunten Sociaal:
- Werken moet lonen, minimabeleid herijken.
- Vrijwilligerswerk stimuleren én waarderen.
- Maatwerk bij inzet van PGB.

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram