Onderwijs

Onderwijs is de basis van ieders toekomst. Goed onderwijs is de hoogste prioriteit in de persoonlijke
ontwikkeling van kind op weg naar volwassenheid. De gemeenten zijn op afstand gezet en dienen te zorgen dat
er voldoende aanbod is van onderwijs en huisvesting.
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het jeugdbeleid tot 23 jaar. Dit betekent ook dat de gemeente
verantwoordelijk is en blijft voor het onderwijs binnen haar grenzen. Door de privatisering / verzelfstandiging
wordt de dagelijkse praktijk van het openbaar onderwijs uitgevoerd door hiervoor opgerichte stichtingen.
Ondanks deze privatisering is en blijft de gemeenteraad eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor kindcentra, zeker als deze multifunctioneel kan worden ingezet,
van kind tot zorg. Ook kunnen de kindcentra de uitvalbasis zijn voor de sociale teams en kunnen ze, daar waar
de ruimten het toelaten, als buurtcentra fungeren.
Kinderen op een vertrouwde plek, vanaf de kleuterleeftijd, met onderwijs in aanraking laten komen is een pré.
Wij opteren voor centrale brede scholen waar dit mogelijk is, waarin voldoende ruimte is voor eigen identiteit
en geloofsovertuiging zonder dat er sprake is van meerdere scholen onder 1 dak, zoals de Dorpsschool in
Meeden waar “geestelijke stromingen” ruimte biedt voor een ieder.
Kwaliteit van het onderwijs dient voorop te staan, wat blijkt uit beoordelingen door de Inspectie Onderwijs.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat een basisschool in de (buiten)dorpen zo veel mogelijk in stand
moeten worden gehouden. Zonder een basisschool komt de leefbaarheid van een dorp in gevaar.
Wij kunnen ook vaststellen dat niet alle kinderen van huis uit de (basis)voorzieningen meekrijgen om volop hun
schoolloopbaan te kunnen volgen. Soms is er geen (of onvoldoende) geld voor eten, drinken en kleding of voor
noodzakelijke schoolspullen zoals een laptop e.d. Wij zijn er een voorstander van om deze zaken rechtstreeks
aan scholen beschikbaar te stellen. Zij kunnen het beste de noodzaak beoordelen.

Speerpunten Onderwijs:

- Ieder kind moet mee kunnen doen.
- Goed onderwijs met adequate voorzieningen.
- Kindcentra, met eigen identiteit maar wel samen.
- Specifieke ondersteuning voor kinderen waar de primaire basiszorg ontbreekt.

Ouderen

Vaak wordt ouderenbeleid geassocieerd met zorg, in de veronderstelling dat het natuurlijke verouderingsproces
iedereen tot kwetsbare oudere maakt. In tegendeel, onze samenleving is juist gebaat bij de “nieuwe oudere”
die doorgaans op tal van terreinen belangrijke functies vervult.
De eenzaamheid dan? Ja, maar dat is niet gebonden aan een leeftijd en is mede het gevolg van de
individualisering van de samenleving. Naar mate je ouder wordt, komen er beperkingen die doorgaans met de
juiste voorzieningen verminderd kunnen worden. Daar moet het gemeentelijke beleid zich (mede) op richten.
Met name hebben we het dan over zaken als toegankelijkheid en veiligheid.
Door het voorzieningenniveau in dorpen en wijken op een goed niveau te houden voor jong én oud kan
iedereen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Beperkingen van mensen, jong en oud, kunnen dermate groot zijn dat hiervoor specifieke voorzieningen getroffen dienen te worden. Voor hen die het nodig
hebben moeten onze zorgvoorzieningen uiteraard optimaal zijn.
Het overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in adequate
woonvoorzieningen. Ouderen willen hun (te grote) woning wel kwijt, maar willen wel graag in hun dorp blijven
wonen in specifieke huisvesting. Denk aan Knarrenhoven of andere vormen van (centrale) huisvesting,
eventueel met een zorgcomponent. Ook zogenaamde Buidelwoningen willen wij in Midden-Groningen mogelijk
maken.
We willen de procedures van vergunningverlening voor aanpassingen aan een huis vereenvoudigen,
verduidelijken en bespoedigen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun
eigen vertrouwde omgeving.
Een groot aantal inwoners verdwaalt in onze (digitale) wereld van regels en richtlijnen. Per wijk en dorp willen
we (vrijwillige) ondersteuners die mensen helpen met aanvragen e.d. Zij hebben ook een signaalfunctie.
De toegankelijkheid van (overheids)gebouwen en voorzieningen moeten vanzelfsprekend zijn voor
mindervalide mensen.

Speerpunten Ouderen:
- Zo lang mogelijk in eigen dorp of wijk als ze dat willen.
- Meewerken aan andere gewenste specifieke huisvesting.
- (Overheids)Gebouwen vanzelfsprekend toegankelijk maken voor minder validen.

 

Jongeren

Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft bij de jeugd. Denk aan eigen
normen en waarden. Jeugd zoekt naar de grenzen waarbinnen ze kunnen opereren. Ze hebben hun eigen taal,
kleding, lichaamsversiering en muziek. Ze ontmoeten elkaar graag in hun eigen kring. Zo ontwikkelen ze een
eigen sociale identiteit.
Wij willen de jeugd een goed platform bieden, rekening houdend met hun eigen “dingen” en talenten. De beste
scholing, goede arbeidskansen en opgroeien in een mooie omgeving. Wij moeten onze jeugd de kans geven zich
te ontplooien tot mensen, die begrijpen dat niet alles vanzelfsprekend is.
Daarbij dient ‘respect’ de uitgangsnorm te zijn.
Voor de leefbaarheid en voorzieningenniveau is het essentieel dat jongeren in onze dorpen en wijken kunnen
wonen. Door het huidige liberale woningbeleid (de vrije markt regelt het wel) zijn zij de dupe en kunnen ze
nauwelijks woonruimte krijgen, laat staan een eigen woning. Een woonvergunningen beleid kan hier een
mogelijkheid zijn.

Speerpunt Jongeren:

- Huisvesting in diverse (specifieke) vormen

Kleurrijke samenleving

Iedereen moet zich verbonden voelen met onze gemeente. Enerzijds is er begrip en respect voor de diverse
culturele normen en waarden, anderzijds vragen we om aanpassing aan de samenleving zoals wij die kennen in
onze dorpen en wijken. Dat vraagt om begrip over en weer. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil graag
een bruggenbouwer zijn om van onze samenleving een (h)echte samenleving te maken. Wij staan immers
midden in de samenleving en weten wat er leeft.
In de wereld vinden er nog steeds gewapende conflicten plaats en, hoe naar dat ook is, zullen er hierdoor altijd
mensen op de vlucht zijn. Onze gemeente is verplicht statushouders te huisvesten. Ook hier moeten wij onze
burgers op voorbereiden. Niet op het laatste moment, zodat zij zich overvallen voelen, maar in een vroeg
stadium. Goed overleg helpt bij een goede integratie van onze nieuwe bewoners. Probleem is wel dat er al
jaren onvoldoende woningen zijn om onze kinderen te huisvesten. Een voorkeursbehandeling van asielzoekers
zal daarom niet bijdragen aan draagvlak. Dit ontslaat ons niet van de verplichting om ook deze mensen waar
mogelijk onderdak te geven.

Speerpunten Kleurrijke samenleving:

  • Vlotte integratie van statushouders door bijvoorbeeld buddy’s, vrijwilligerswerk.
ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram