Leefbaarheid

Het streven van GemeenteBelangen Midden-Groningen is de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken en dorpen waar dit momenteel in orde is te handhaven. Waar dat niet het geval is te verhogen of te verbeteren. De gemeente dient zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor wonen, leren, recreëren en werken. De afgelopen vier jaren bleek dit geen eenvoudige opgave. Weliswaar is er eindelijk een start gemaakt met het stadshart van Hoogezand en is er in meerdere wijken en dorpen sprake van stads- en dorpsvernieuwing, waardoor de leefbaarheid toeneemt. Vele dorpen en wijken hebben of krijgen, dankzij de middelen voor het aardbevingsbestendig maken, veilige scholen of nieuwbouw in de vorm van een Multifunctionele Accommodaties.

Op de woningmarkt dreigt een tweedeling. Door de liberalisering van de woningmarkt dreigen met name jongeren, starters, alleenstaanden, middeninkomens en gezinnen met alleenverdieners de dupe te worden. 

Zeker nu de sociale woningbouw voor een beperkte doelgroep is opengesteld. Velen dreigen hierdoor  tussen wal en schip te geraken, omdat de woningen in de vrije huursector niet te betalen zijn. Experimenten met zogenaamde nieuwe woonvormen, als Tiny Houses, Buidelwoningen (ofwel meer-  generatiewoningen) en Knarrenhoven, willen wij dan ook nadrukkelijk in beeld brengen. Maar ook verbouw van leegstaande (winkel)panden, boerderijen e.d. De gemeentelijke mogelijkheden zijn weliswaar beperkt, maar door het stellen van voorwaarden en handhaving hiervan kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat huisjesmelkers de gaten in de woningmarkt “opvullen”.

Het bedrijfsleven in onze gemeente is voor een (groot) deel afhankelijk van arbeidsmigranten. Bedrijven en woningverhuurders moeten om tafel om in goede huisvesting te voorzien voor deze mensen. Wellicht een registratieplicht om uitwassen te voorkomen. Het is belangrijk dat een gemeente weet wie er vertoeft. Geen kamers en studio’s met een paar vierkante meters. Middels strenge bouwregels kunnen en gaan we dit regelen.  Anderzijds willen we ook soepeler omgaan met individuele wensen van inwoners die niet met de kaders van de huidige  bestemmingsplannen uit de voeten kunnen. Door het “vrije markt” denken zal er op korte termijn geen oplossing komen voor de mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woonruimte. Concreet gaan we bouwen voor jongeren, starters, middeninkomens, alleenstaanden en gezinnen met alleenverdieners en ouderen. De aantallen per wijk, dorp zijn afhankelijk van de behoefte(n). Dat er meer gebouwd moet worden dan de afgelopen vier jaren is duidelijk.

Meestal bepaalt de portemonnee wat er gebouwd wordt en voor wie. Slechts bij de sociale woningbouw heeft de gemeente, in samenspraak met de woningbouwcoöperaties, een vinger in de pap. Wij zien het graag anders. Geen convenanten meer, maar particulieren die een stuk grond (van de gemeente) kopen en daar een huis op realiseren. Wij willen dat dát de maatstaf is. 

Doorstroming willen we in Midden-Groningen stimuleren. Velen wonen in een te grote woning en willen graag kleiner wonen, maar daar is geen aanbod voor. Door specifiek te bouwen voor deze doelgroep (zoals een graag geziene Knarrenhof) kan er doorstroming plaatsvinden waarbij gezinnen een ruimere woning kunnen krijgen. Dit is ook goed voor de leefbaarheid van wijken en dorpen. De scholen en verenigingen profiteren hiervan en dit bevordert  eveneens de leefbaarheid. Er zullen wat ons betreft afspraken gemaakt worden met woningbouwcoöperaties om scheef wonen te voorkomen en doorstroming te bevorderen.

Wat ons betreft zetten wij meer de nadruk op inbreiding dan op uitbreiding. Met name in het historische lint van Hoogezand en Sappemeer, de doorgaande weg met zijlinten van Harkstede tot Siddeburen en het lint van Noordbroek tot Meeden, zijn mogelijkheden voor maatwerk. Onze visie is niet het slopen van karakteristieke panden of straten maar renoveren.

Bestemmingsplannen dienen op tijd geactualiseerd te worden zodat dorpsraden zich in een vroeg stadium
kunnen uitspreken over de plannen. Veel inwoners ergeren zich aan de verloedering van panden en terreinen in de gemeente. Dit geeft een zeer negatief beeld van de gemeente, waarbij de veiligheid en volksgezondheid bij diverse panden in gevaar zijn. Verder heeft dit een negatieve invloed op de omgeving.
Via de welstandsnota en de daarbij behorende excessenregeling, waarvoor wij al jaren pleiten, dient er door de
gemeente gehandhaafd te worden. Vroegtijdig optreden en met de eigenaren van de panden en terreinen in
overleg gaan, voordat het van kwaad tot erger wordt. Lukt dit niet dan “lik-op-stukbeleid”. De rol van de
welstandcommissie dient te worden herzien, waarbij de vrijheid van eigenaar voor het “bouwen” voorop staat.

GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat er op lokaal niveau meer “reuring” moet komen, variërend van
winkelvoorzieningen tot horeca op het niveau van de kernen en dorpen. Ruimte en groen zijn aantoonbaar heilzaam voor bewoners en dienen als uitgangspositie te gelden bij woningbouw/(her)ontwikkelingen. Ook zien wij graag dat er in de wijk, in samenspraak met dorps- en wijkraden, speeltuinen/speelplaatsen worden aangelegd en beheerd, die vanzelfsprekend veilig, heel en schoon zijn.

Daar waar de gemeente haar invloed kan laten gelden op de voorzieningen van het Openbaar Vervoer zal GemeenteBelangen Midden-Groningen zich inspannen alle delen van de gemeente goed bereikbaar te houden met trein of bus. Voor onze buitendorpen is dit van vitaal belang! De gemeentelijke buurtbus is een goede aanvulling op het openbaar vervoer en dient beschikbaar te zijn op plekken waar geen opbaar vervoer is.

De MFC’s (multi functionele centra) in de dorpen zijn essentieel voor de leefbaarheid. De gemeente heeft een rol, maar zeker ook de inwoners. Diverse vormen van exploitatie, passend bij de dorpen en wijken, zijn hiervoor de basis. Wij vinden dat de wijken en dorpen tot op zekere hoogte budgetrecht moeten krijgen. Wie weten er nu beter waar het geld aan uitgegeven kan worden dan de direct betrokken bewoners? Waar mogelijk krijgen de leegstaande gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling, die recht doet aan de woonomgeving, denk aan jongeren en ouderenhuisvesting e.d.

Als voorbeeld hebben we het voormalige gemeentehuis in Muntendam. De wens onder de bevolking is dit gebied te ontwikkelen met een dorpshuis gecombineerd met woningen voor starters, jongeren en senioren. Het onderwijs kan een centrale plek krijgen op het terrein van de voormalige sporthal Ruitershorn en omgeving. Wij geloven in dergelijke projecten en willen samen met de inwoners en belanghebbenden hier vorm aan geven. Tevens wordt op deze manier gewerkt  aan het vertrouwen van de inwoner in het bestuur.

Het openbaar groen draagt in grote mate bij aan de uitstraling van de gemeente en de mate waarin het vertoeven als prettig wordt ervaren. GemeenteBelangen Midden-Groningen is daarom van mening dat het openbaar groen te allen tijde goed onderhouden dient te zijn. Dit betekent dat er een goed 'groenplan' komt, waardoor er geen kans is op verloedering van bermen en perken en er geen onveilige verkeerssituaties kunnen ontstaan door te laat of niet gesnoeid groen.
De afgelopen vier jaar hebben we kunnen vaststellen dat het groenbeheer een ondergeschoven kindje is. Het is een primaire taak van de gemeente om “grijs en groen” goed te beheren. Wij willen hierin meer investeren en dus keuzes maken.

Illegale bewoning, verpauperde panden, malafide kamerverhuur zijn velen een doorn in het oog. Hier dient krachtig tegen te worden opgetreden. Er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen politieke illegaliteit
(Bungalowpark de Leine) of bedrijfspanden die niet geschikt zijn voor bewoning. Niet alleen op papier. De gemeente weet wel waar de knelpunten zijn, maar gaat wat ons betreft hier ook daadwerkelijk prioriteit aan geven. Het geld voor handhaving zal met name hiervoor ingezet worden.

Door de klimaatverandering worden wij steeds meer geconfronteerd met wateroverlast. Ons rioolstelsel is niet in staat alle hemelwater af te voeren. Wij zullen samen met de waterschappen aan de slag moeten. Maar ook de burger zal een bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld niet alles te “verharden”. 

Speerpunten Leefbaarheid:

- Meer geld voor en beter onderhoud van wegen en openbaar groen.
- Geen ruimte voor (woon)speculanten.
- Meer inbreng van inwoners.
- Alle dorpen en kernen bereikbaar per openbaar vervoer.
- Experimenten met z.g. nieuwe woonvormen als tinyhouse/knarrenhof/buidelwoning.
- Meer mogelijkheden om te bouwen en doorstroming bevorderen.
- Rol welstandscommissie herzien.

 

Sociale Veiligheid

Wat ons betreft zijn er grenzen aan gedogen. Prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan
zaken waar een ander (over)last van ondervindt en aan situaties waar de veiligheid in het geding is.
Onze bewoners willen zich veilig en vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving.

De politiecapaciteit is beperkt waardoor vaak alleen “brandjes” worden geblust. Burgers ondervinden dit
dagelijks, niet alleen de stijgende (drugs)criminaliteit, maar ook andere vormen van overlast. Voor de
verkeersveiligheid is op dit moment helaas nauwelijks aandacht. Het veel te hard rijden in dorpen en wijken is
velen een doorn in het oog. De politiecapaciteit die resteert, naast de 24 uur dienstverlening en de inzet voor
landelijke problematiek, dient meer gericht te zijn op wijk- en dorpsniveau. Vroeger had ieder dorp zijn eigen
agent, die exact wist waar en wanneer hij ergens moest zijn, van burenruzie tot fietslichtcontrole.

Daarom een “fietsende” actieve buurtagent in de straten, die weet wat er leeft. De BOA (buitengewoon
opsporingsambtenaar) kan meer dan zich alleen beperken tot toezicht en handhaven. Het gaat dan met name
over zaken als (druggerelateerd) overlast.
De veiligheid bij treinstations vraagt onze aandacht. Er is op meerdere stations sprake van een onveilig gevoel
en van vandalisme, met name in de stille (avond)uren. Naast cameratoezicht kunnen wij dit bereiken door
goede verlichting, meer en veilige fietsenstallingen en voldoende parkeerplaatsen. De gemeente dient meer
dan intermediair te zijn als het gaat om veiligheid, handhaving en toezicht rondom de stations.

Uiteraard kunnen inwoners ook een rol vervullen als het gaat over zaken als overlast en andere vormen van
ongewenst gedrag. Echter, velen durven, heel begrijpelijk, deze rol niet te vervullen omdat ze bang zijn voor
repressie e.d. Via dorps- of wijkraden kunnen burgers signalen afgeven. Dan moet men er op kunnen rekenen
dat dit geen gevolgen voor hen heeft en er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Dat is nu vaak niet het geval.

Bij handhaving geven we met het beperkte budget voorrang aan situaties waarbij er sprake is van (ernstige)
overlast, en niet op basis van willekeur zoals de situatie bij bungalowpark de Leine. Het vraagstuk van
bungalowpark de Leine vraagt, wat ons betreft, een integrale aanpak voor het gehele gebied. Zie hiervoor
Hoofdstuk 2.1 Werkgelegenheid en 3.2 recreatie in ons verkiezingsprogramma.

Het doen van aangiften zal eenvoudiger moeten, meer openstelling politiebureau, digitaal of in bijvoorbeeld
wijkcentra. De aangiftebereidheid zal hierdoor toenemen.

De bereikbaarheid van hulpdiensten, maar ook de beschikbaarheid van huisartsen- en spoedhulpposten zijn
helaas niet optimaal. De afstanden zijn te groot waardoor de aanrijtijden niet worden gehaald of er is geen plek
in een ziekenhuis. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat er voor onze wijken en dorpen een maximale
inspanning komt om aan de aanrijtijden te voldoen.
Waar nodig vinden wij dat cameratoezicht een goed middel kan zijn om zaken als overlast e.d. te bestrijden.

Speerpunten Sociale Veiligheid:

- Burgers bepalen mede de inzet van politie, BOA etc.
- Algehele veiligheidsgevoel en handhaving verbeteren.
- Versterking rol dorps- en wijkraden bij signalering.
- Handhaving primair waar sprake is van (ernstige) overlast.
- Meer en vereenvoudigen van aangifte mogelijkheden.
- Inzet van actieve buurtagenten, Boa’s.

 

Verkeersveiligheid

In onze gemeente is een goede doorstroming van het verkeer te allen tijde een punt van aandacht. Ingeperkt door het Winschoterdiep en het spoor, die dwars door Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek lopen, is dit niet eenvoudig op te lossen. Vertragingen zullen blijven en dit geldt met name in de spitsuren. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie en Rijkswaterstaat over de tijdstippen wanneer bruggen in de spits open mogen voor de scheepvaart, net als bij de spoorwegovergang A.G.  Wildervanckkanaal. Wij willen dat bruggen in de spits niet opengaan, zodat de doorstroming van het autoverkeer geen belemmering ondervindt op deze drukke tijdstippen Het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid heeft wat GemeenteBelangen Midden-Groningen betreft prioriteit als het gaat om de veiligheid van de gebruikers en dan met name fietsers en kinderen. Waar het kan zal langzaam verkeer zo weinig mogelijk kruisen met snelverkeer.

Verkeersknelpunten zoals centrum Zuidbroek en stadshart Hoogezand vragen om een integrale aanpak waar alleen “dure” oplossingen mogelijk zijn. Zonder landelijke, regionale en/of Europese middelen zal dit niet realiseerbaar zijn. Met goed onderbouwde plannen en een uitgekiende lobby is het wellicht wel mogelijk. Met achteroverleunen komen we er in ieder geval niet.

Vrachtverkeer dient zoveel mogelijk uit de bebouwde kommen geweerd te worden, bestemmingsverkeer uiteraard uitgezonderd.

Vanuit verkeersveiligheid is GemeenteBelangen Midden-Groningen een voorstander voor een stop- en verkeersverbod in de directe omgeving van scholen, wel smok en vot (kus en wegwezen). Wij vinden dat het beleid van de gemeente erop gericht moet zijn op eigen terrein te parkeren. Dit geldt zowel voor onze (nieuwbouw) woonwijken, als voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden. 

Te hard rijden tast het veiligheidsgevoel van veel inwoners aan. Wij willen meer inzet van mobiele radars waardoor de pakkans groter wordt. Het onderhoud aan voet- en fietspaden in onze gemeente heeft duidelijk geen prioriteit. Wij zullen keuzes maken, waarbij ons uitgangspunt is dat er meer geld voor wegen en fietspaden wordt vrijgemaakt. Ouderen en kinderen zijn immers kwetsbare verkeersdeelnemers en verdienen onze aandacht.

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden dient de gemeente dit tijdig, volledig en veilig te communiceren aan de inwoners van Midden-Groningen en andere weggebruikers. Duidelijkheid dient niet met veel borden met veel tekst te gebeuren, zoals bij de brug van Meerwijck. Puntig, duidelijk én op tijd is hoe GemeenteBelangen Midden-Groningen het graag ziet. Uiteraard is het tijdig verwijderen van borden na de werkzaamheden net zo belangrijk voor de veiligheid en geloofwaardigheid.

Speerpunten Verkeersveiligheid:

- Meer aandacht voor verkeersveiligheid.
- Oplossing verkeersknelpunten door integrale aanpak.
- Veiligheid fietsers en kinderen staat voorop bij alle plannen en beleid.
- Te snel rijden aanpakken door mobiele radars.
- Openen van bruggen reguleren om doorstroming verkeer te bevorderen

 

Natuur en Milieu

Wij mogen onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde opschepen, niet denken “na ons de zondvloed”. De fossiele brandstoffen raken op en de aardgaswinning stopt in onze gemeente. De gevolgen van de aardgaswinning zullen nog lang na-ijlen in onze gemeenschap. Voor miljarden is hier uit de grond gehaald, maar nu de schade gedekt moet worden zijn de exploitanten, die alleen maar zijn gericht op maximale winstbejag, niet aanspreekbaar. Vervolgens lijkt het alsof we niks hebben geleerd. Nu pompen we onze landschappen vol met windmolens en zonneparken. De meerderheid van de Raad vindt zelfs dat we koploper
moeten zijn als het gaat om het zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). Wij nemen als Oost- Groningen
maar liefst 16% voor onze rekening van de landelijke opdracht. De rest van het land lacht bij zoveel onnozelheid. Groningen wederom het wingewest.

Dat de bewoners zich overvallen voelen en niet weten wat er op hen afkomt is begrijpelijk, maar van de politiek mag je verwachten dat zij zich niet klakkeloos hierbij neerleggen. Wij zijn geen afvoerputje.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wenst op geen enkele wijze meer mee te werken aan nog meer zonneparken en windmolens. De RES-opdracht zal, wat ons betreft, voor onze gemeente naar beneden bijgesteld worden. Het is raar dat bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven niet meetellen voor de RES-opgave, terwijl juist daar winst te halen is. Gemeentelijk vastgoed dient voorzien te worden met zonnepanelen. Nog meer winst is te halen door isolatie van woningen en gebouwen te stimuleren, zeker nu het stroomnet overvol dreigt te raken.

Milieuvervuiling is een mondiaal probleem, maar dat wil niet zeggen dat er op plaatselijk niveau niets aan kan
worden gedaan. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat lokale initiatieven van burgers gefaciliteerd
en ondersteund moeten worden en dat geldt ook voor bedrijven die hierin willen investeren.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil geen megastallen. Dit is slecht voor de gezondheid van de mensen en het levert risico’s op van het uitbreken van dierziekten met alle gevolgen van dien.

Groen en natuur dat grenst aan de eigendommen van bewoners willen wij in beheer of eigendom geven. Zodat het onderhoud adequaat uitgevoerd kan worden. Dit ondersteunen wij van harte.

We willen dat de gemeentelijke begraafplaatsen netjes onderhouden worden. Inwoners betalen veel geld om hun dierbaren hier een laatste rustplaats te geven, dan dient de overheid er ook voor te zorgen dat deze belangrijke plekken goed en structureel onderhouden worden. Daarom wil GemeenteBelangen dat er vaste beheerders op de begraafplaatsen komen die de zaak structureel onderhouden.

Verder vinden we ecologisch bermbeheer belangrijk, maar we moeten hierin niet doorslaan. Er dient wel onderhoud gedaan te worden en het verkeer mag op geen enkele manier gehinderd worden. Inheemse en invasieve planten als Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop vragen om een specifieke aanpak om verwildering, overwoekering en gevaar voor mens en dier te voorkomen.

GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit ervoor, dat onder het motto “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) minder in de berm” er een herziening van de hoge tarieven van het  afvalbrengstation komt. Bijvoorbeeld per gezin een aantal keren gratis afval brengen en daarna pas betalen voor het gebrachte afval. Dit kan door middel van een pasje, zoals bij diverse gemeenten al gebeurt.

Onder het motto “de vervuiler betaalt” zetten wij ons in om de veroorzaker van zwerfvuil en het dumpen van vuilnis rond afvalcontainers, te laten betalen voor de kosten van het opruimen.

Voor de overlast van hondenpoep is maar één iemand aansprakelijk, nl. de eigenaar. Het aanspreken van de eigenaar is zowel een taak van de gemeente als van de gemeenschap. Een hondenbelasting zal niet bijdragen aan het voorkomen van overlast.

GemeenteBelangen Midden-Groningen is een voorstander van bescherming van het milieu. Zo vinden wij het dan ook een must dat al het rijdend materieel van de gemeente zo milieuvriendelijk mogelijk wordt. Dus niet alleen waterstof en elektrisch, maar ook minder voertuigen. 

We moeten van het (binnenlands) gas af, windmolens en uitbreiding van zonneparken willen we niet meer. Wij moeten inzetten op een duurzame en circulaire maatschappij. De gemeente heeft daarin een voortrekkersrol. Zonnepanelen op daken stimuleren, laadpalen in de gemeente, isolatie bevorderen, procedures versoepelen ….. etc. etc.

 


Speerpunten Natuur en Milieu:

- RES bijdrage nivelleren tot landelijk niveau.
- Geen grote zonneparken en windmolens meer.
- Particuliere (milieu) initiatieven steunen.
- Aangrenzend groen aan particulier eigendom in beheer of eigendom geven.
- Geen megastallen in Midden-Groningen
- Vaste beheerders op begraafplaatsen voor beter onderhoud.
- Meer aandacht en specifieke aanpak van Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop.
- Herziening tarieven afvalbrengstation “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) minder in de berm”.

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram