Sport

Bewegen is in alle vormen belangrijk voor een gezond leven en voorkomt isolatie en bewegingsarmoede, of je nu individueel aan de slag gaat als wandelaar, hardloper, fietser of een georganiseerde sport beoefent. Gewoon zoveel mogelijk dagelijks bewegen. Elke wijk en dorp heeft wel een plek of route waar je individueel uit de voeten kunt en er zijn voldoende recreatieve gebieden waar je naast bewegen ook nog eens kunt genieten van wat er bloeit en groeit.

Gelukkig hebben wij in onze gemeente een breed sportaanbod, met een goed georganiseerd verenigingsleven. Het zorgt hierdoor mede ervoor, dat het goed leven en wonen is in de gemeente Midden-Groningen. 
Toch zijn er groepen die (nog) niet of onvoldoende in beweging zijn. Daar wil het gemeentelijk stimuleringsbeleid zich op richten. Omdat sportverenigingen in dorpsraden vaak wel weten waar de knelpunten zitten kan in overleg, maar ook in samenwerking, een gericht aanbod worden gedaan. 

Gymnastiek of bewegingsonderwijs behoort door vakdocenten te worden gegeven. De basis moet goed zijn. De gemeentelijke rol hierin kan zijn om middelen beschikbaar te stellen die via diverse stimulerende (landelijke) subsidieregelingen aangevraagd kunnen worden.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat sport betaalbaar is voor iedereen. Iedereen moet immers kunnen participeren in onze samenleving. Dit kan door de huren van accommodaties laag te houden, waardoor de contributies betaalbaar blijven. Eventueel kan een beroep worden gedaan op gemeentelijke fondsen.

Op dit moment worden er nog verschillende tarieven gehanteerd voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties en dorps- en buurthuizen. Dit moet geharmoniseerd worden. Nu is er sprake van (rechts)ongelijkheid waarbij de ene gebruiker wel ondersteuning krijgt en de andere niet. Er zal natuurlijk wel ruimte moeten zijn voor maatwerk, waarbij eigen inzet en initiatieven juist beloond gaan worden.

De openluchtbaden van Meeden en Slochteren worden sinds enkele jaren door vrijwilligers gerund, met een kleine ondersteuning vanuit de gemeente. Dit beleid willen we continueren.

Op het gebied van watersport heeft Midden-Groningen veel te bieden. Overdekt zwemmen kan in Muntendam en Hoogezand. Er zijn openluchtbaden in Meeden en Slochteren en met het Zuidlaardermeer en Schildmeer hebben we prachtige plekken voor watersport in grotere vorm. Botjeszand en andere natuurplassen zijn hierop een prima aanvulling.

Accommodaties blijven zoveel mogelijk in het beheer van de gemeente, zodat deze structureel onderhouden worden. Ook willen we inzetten op het verduurzamen van de gebouwen en accommodaties om deze bestendig te maken voor de toekomst. Uiteraard gaat dit in overleg met de clubs en verenigingen. 

Speerpunten Sport:
- Sporten voor iedereen betaalbaar, gemeentelijke fondsen meer onder de aandacht brengen.
- In openbare ruimten beweging faciliteren.

Recreatie

GemeenteBelangen Midden-Groningen staat positief tegenover recreatieve ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij de Heemtuin in Muntendam gebeurt. Maar ook tegenover een integrale aanpak van de voorzieningen langs het Zuidlaardermeer en Schildmeer. Er zijn legio mogelijkheden op het gebied van dag- en vaarrecreatie, fietsen  wandelroutes etc. Dergelijke voorzieningen kunnen ook een extra bron van inkomsten zijn voor de lokale middenstand.

Het Winschoterdiep wordt frequent bevaren door Duitse pleziervaarders op weg naar Friesland. Wij willen als gemeente hiervan profiteren en proberen met acties deze schippers ook kennis te laten maken met onze gemeente. Denk hierbij aan het Zuidlaardermeer en het Schildmeer, maar ook aan de passantenhaven in Zuidbroek. Actieve voorlichting niet alleen langs de routes, maar ook adverteren in specifieke media voor deze doelgroep.

Toerisme is een bron van inkomsten, zie de diverse campings en jachthavens in de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat wij de gasten van de campings en de jachthavens beter moeten informeren over de mogelijkheden in de gemeente en ze niet alleen naar Groningen of Bourtange moeten sturen. De juiste bebording kan hier een bijdrage aan leveren. Toeristenbelasting moet afgestemd worden op de kosten die hier tegenover staan.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil een groene verbinding tussen het zuiden van Hoogezand, de Heemtuin en Borgerspark. Een oud plan nieuw leven inblazen. Daarnaast geeft dit een stimulans voor het woon- en vestigingsbeleid van de gemeente.

Speerpunten Recreatie:
- Recreatieve voorzieningen belangrijk voor inwoner en bezoeker.
- Midden-Groningen onder de aandacht brengen van bezoeker en passant.

 

Cultuur

Cultuur wordt wel het cement van de samenleving genoemd. Het gebruikmaken van de bibliotheek, de muziekschool, het kunstencentrum en het theater moet voor iedereen mogelijk zijn. In onze gemeente zijn diverse grotere en kleine musea en culturele instellingen, die onze aandacht verdienen. Vaak draaien die zonder subsidies en zijn ze afhankelijk van vrijwilligers. Denk aan: Nationaal Busmuseum, het Noord-Nederlands Tram en treinmuseum, het brandweer museum en de Historische Scheepswerf en tal van kleinschalige voorzieningen.

Een Huis voor Cultuur en Bestuur betekent niet centralisatie van cultuur met bijgaande kosten. Cultuur willen we aansluiten bij de lokale behoeften met zo veel mogelijk pluriformiteit.

GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor een afgewogen subsidiebeleid en vindt dat het geld daar terecht moet komen waar dat wenselijk is. Hiervoor moeten de middelen die nu in de begroting staan wellicht opnieuw verdeeld worden.

Speerpunten Cultuur:
- Harmonisering voorwaarden en tarieven sport en cultuur.
- Geen centralisatie cultuur.
- Samen met ondernemers recreatieve ontwikkeling.

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram