Samengevat: alle Speerpunten op een rij

GemeenteBelangen Midden-Groningen staat voor:

- Meer geld voor en beter onderhoud van wegen en openbaar groen.
- Geen ruimte voor (woon)speculanten.
- Meer inbreng van inwoners.
- Alle dorpen en kernen bereikbaar per openbaar vervoer.
- Experimenten met z.g. nieuwe woonvormen als tinyhouse/knarrenhof/buidelwoning.
- Meer mogelijkheden om te bouwen en doorstroming bevorderen.
- Rol welstandscommissie herzien.
- Burgers bepalen mede de inzet van politie, BOA etc.
- Algehele veiligheidsgevoel en handhaving verbeteren.
- Versterking rol dorps- en wijkraden bij signalering.
- Handhaving primair waar sprake is van (ernstige) overlast.
- Meer en vereenvoudigen van aangifte mogelijkheden.
- Inzet van actieve buurtagenten, Boa’s.
- Meer aandacht voor verkeersveiligheid.
- Oplossing verkeersknelpunten door integrale aanpak.
- Veiligheid fietsers en kinderen staat voorop bij alle plannen en beleid.
- Te snel rijden aanpakken door mobiele radars.
- Openen van bruggen reguleren om doorstroming verkeer te bevorderen
- RES (Regionale Energie Strategie) bijdrage nivelleren tot landelijk niveau.
- Geen grote zonneparken en windmolens meer.
- Particuliere (milieu) initiatieven steunen.
- Aangrenzend groen aan particulier eigendom in beheer of eigendom geven.
- Geen megastallen in Midden-Groningen
- Vaste beheerders op begraafplaatsen voor beter onderhoud.
- Meer aandacht en specifieke aanpak van Jacobskruiskruid, Bereklauw en Japanse Duizendknoop.
- Herziening tarieven afvalbrengstation “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) minder in de berm”.
- Door werkervaringsprojecten en scholing, werkzoekenden begeleiden naar werk.
- Actieve gemeentelijke acquisitie om bedrijven binnen de gemeente te halen.
- Behoud van werkgelegenheid door samen met werkgevers de vraag te stellen “Wat kunnen wij voor
elkaar betekenen?” en hier samen antwoorden op te vinden.
- De recreatieve sector te stimuleren door beperkende regelgeving aan te passen.
- Imago van Midden-Groningen verbeteren, de gemeente denkt met je mee, samen ben je meer dan
twee.
- De rode loper uitrollen zodat Midden-Groningen een aantrekkelijke gemeente is waar bedrijven en
instellingen zich willen vestigen.
- Inkoop van de gemeente zo veel mogelijk bij de lokale ondernemer.
- Werken moet lonen, minimabeleid herijken.
- Vrijwilligers werk stimuleren en waarderen.
- Maatwerk bij inzet van PGB.
- Sporten voor iedereen betaalbaar, gemeentelijke fondsen meer onder de aandacht brengen.
- In openbare ruimten beweging faciliteren.
- Recreatieve voorzieningen belangrijk voor inwoner en bezoeker.
- Midden-Groningen onder de aandacht brengen van bezoeker en passant.
- Harmonisering voorwaarden en tarieven sport en cultuur.
- Geen centralisatie cultuur.
- Samen met ondernemers recreatieve ontwikkeling.
- Ieder kind moet mee kunnen doen.
- Goed onderwijs met adequate voorzieningen.
- Kindcentra, met eigen identiteit maar wel samen.
- Specifieke ondersteuning voor kinderen waar de primaire basiszorg ontbreekt.
- Zo lang mogelijk in eigen dorp of wijk als ze dat willen.
- Meewerken aan andere gewenste specifieke huisvesting.
- (Overheids)Gebouwen vanzelfsprekend toegankelijk maken voor minder validen.
- Huisvesting in diverse (specifieke) vormen.
- Vlotte integratie van statushouders door bijvoorbeeld buddy’s, vrijwilligerswerk.
- Minder ambtelijke overhead.
- Minder beleidsnota’s en toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.
- Geen ‘vierde macht’
- Meer initiatief bij burgers, zelfredzaamheid is immers groot.
- Minder inhuur “advies- en onderzoekbureaus”.
- Duaal stelsel echt invoeren. College doet voorstellen, Raad beslist.
- Coalitieakkoord is richtinggevend en biedt ruimte voor andere oplossingen.
- Wethouders niet partijgebonden.
- Geen star beleid maar meebewegen met veranderende maatschappij.
- Inspraak, initiatieven van inwoners en ondernemers
- Telefoontjes en mailtjes beantwoorden en toezeggingen nakomen
- Niet “wij denken wat goed voor u is”, maar “samen werken we aan wat goed voor de gemeente
Midden-Groningen is”

Op 14 t/m 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen waarbij u de nieuwe
vertegenwoordigers in uw gemeente kiest. Het is tijd voor verandering, tijd voor lokaal als uw
gemeente u lief is.
Er valt iets te kiezen.

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram